مدیر مرکز مهارت های حرفه ای 

 

کارشناسان مرکز مهارت های حرفه ای

 

فرایندها 

                فایل 1 :  درخواست و اخذ مجوز دوره های آموزشی مهارتی و حرفه ای  

                فایل 2 : درﺧﻮاﺳﺖ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي

                فایل 3 :  فرآیند درخواست ثبت نام دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای

 

 

راهنمای پورتال مرکز ملی آموزشی مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی

                  فایل 1 : آموزش ثبت نام در سامانه

                  فایل 2 :  راهنمای عضویت و ارسال درخواست مجوز در سامانه
مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی

                  فایل 3 :  نحوه ی بارگذاری فیش پرداختی

                  فایل 4 : نحوه ی مشاهده ی آخرین وضعیت در خواست

                  فایل 5 : نحوه ی تغییر مشخصات

                  فایل 6 : نحوه ی در خواست تاسیس برای مراکز دانشگاهی

   

 

فایل های درخواست ها 

                 فایل 1 :  مراحل درخواست و پیشنهاد دوره های مهارتی و حرفه ای

                  فایل 2 : نحوه ی در خواست تاسیس مرکز(موسسات غیر دولتی)

                  فایل 3 : نحوه ی در خواست تاسیس برای مراکز دانشگاهی

                  فایل 4 : بخش دوم: نحوه ی در خواست تاسیس برای مرکز(انجمن)

 

پیوندهای ضروری 

                  پیوند 1 :  https://nacehvet.behdasht.gov.ir

                  پیوند 2 :  https://arman.vums.ac.ir

 

 

فرم های پیشنهادی 

           فایل 1 : فرم پیشنهاد آموزش مهارت و حرفه ای 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0