به منظور دریافت فایل راهنما برروی عنوان زیر کلیک نمایید.  

 

 

 

 

 

 

مدیریت شوک 97.10.06

 

درمان فشار خون بالا 97.09.28

 

تازه های میوپاتیها 97.10.04

 

برنامه مدون بیهوشی مورخه 20.10.97

 

آسیفکسی  97.10.17 نوزادان 

روش تدریس بهمن 1397

 

 

 

 

 

مدون طب کار شهریور 1397

 

 

کنفرانس زایمان فیزیولوژیک 

 

مدون طب کار شهریور 1397

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0