سرفصل دروس کارشناسی پیوسته

         مامایی 

         پرستاری

         اتاق عمل

         هوشبری

         بهداشت محیط (قدیم)                   بهداشت محیط (مورخ97/4/24)

        بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

         بهداشت عمومی

        علوم آزمایشگاهی

         مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0