دکترای تخصصی
( PhD )

نام رشته مشخصات رشته
پزشکی ملکولی 
(قبل از سال 98 )
برنامه آموزشی بازنگری شده (15/10/92)
پزشکی ملکولی
( از سال 98 )
برنامه آموزشی بازنگری شده 
باکتری شناسی  مشخصات رشته(تا سال 98) باکتری شناسی ( از سال 98 به بعد )  
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت     سرفصل دروس و برنامه ترم بندی

 
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0