دستیاری تخصصی پزشکی

نام رشته مشخصات رشته
بیهوشی ضوابط رشته
روان پزشکی ضوابط رشته تا سال 97
ضوابط رشته سال 97
بیماریهای عفونی و گرمسیری ضوابط رشته سال 96
ضوابط رشته تا سال 94
ضوابط رشته از سال 94
بیماریهای قلب و عروق ضوابط رشته
کودکان

ضوابط رشته

سرفصل دروس رشته از سال 94

بیماریهای داخلی ضوابط رشته 96
ضوابط رشته
جراحی عمومی ضوابط رشته
زنان و زایمان ضوابط رشته
مغز و اعصاب  ضوابط رشته

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0