به منظور دریافت فایل راهنما برروی عنوان هر یک از فایل ها کلیک نمایید.

 

    ​​​​​​​خلاصه قوانین و مقررات اداری و استخدامی اعضای هیات علمی 
  پمفلت ارتقاء رتبه اعضای هیات علمی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0