کمیته های معاونت آموزشی
 


کمیسیون و کمیته های امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

کمیته های تخصصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

کمیته های آموزش مداوم

کمیته های تخصصی هیات ممیزه 
 
                        6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0