پرسش های متداول واحدهای زیر مجموعه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 


 پرسشهای متداول دانش آموختگان

 پرسشهای متداول دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 پرسشهای متداول دانشجویان

 پرسشهای متداول کامپیوتر

  پرسشهای متداول مالی 

         


                              
                            پرسش های متداول واحدهای زیر مجموعه هیات علمی

 پرسشهای متداول هیات علمی 

 
        


                              
          پرسش های متداول واحدهای زیر مجموعه آموزش مداوم 


 پرسش های متداول مشمولین و دبیران و هیات علمی
 
               
   پرسش های متداول واحدهای زیر مجموعه مرکز شبیه سازی و مهارت های بالینی 

 پرسش های متداول مرکز مهارت های بالینی           


                              
    پرسش های متداول واحدهای زیر مجموعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  


 پرسشهای متداول اعتباربخشی بیمارستانی

 پرسشهای متداول اعتلای اخلاق حرفه ای

 پرسشهای متداول دانش پژوهی

 پرسشهای متداول آموزش پزشکی پاسخگو

 پرسش های متداول آموزش مجازی

 پرسشهای متداول توانمندسازی اساتید

 پرسش های متداول کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

 پرسشهای متداول المپیاد 

 پرسش های متداول آینده نگاری و مرجعیت علمی

 پرسشهای متداول اعتباربخشی موسسه ای

 پرسش های متداول بین المللی سازی

 پرسشهای متداول برنامه ریزی آموزشی

 پرسش های متداول ارزشیابی 

 پرسشهای متداول آزمون ها 

 پرسش های متداول نسل سوم 

 پرسش های متداول مولفه های اجتماعی
         


 6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0