نام و نام خانوادگی : نسترن سادات صحیح النسب   

  سمت : مسئول دفتر 

  مدرک تحصیلی: کارشناسی 

 رشته : بهداشت حرفه ای

 شرح وظایف 

 تلفن تماس: 4-33336001-028 داخلی 2500و 2501 مستقیم و فاکس  33341934- 028  

 نمابر: 33341934-028 

 پست الکترونیکی

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0