مسئولیت انجام کلیه فرایندهای مالی حوزه، از جمله 
تهیه صورت های مالی واحد از طریق نظارت بر عملیات مالی ، محاسباتی و تنظیم حسابها بر اساس آئین نامه ، مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه ، صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات مالی به عهده کارشناسان این اداره می باشد. در ادامه به معرفی کارشناسان این اداره پرداخته می شود.


 
 همکاران امور مالی

 شناسنامه خدمات واحد امور مالی 

 پرسش های متداول
6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0