کارشناسی ارشد

نام رشته مشخصات رشته
انگل شناسی پزشکی تعریف رشته جدول دروس      سرفصل دروسسرفصل جدید (1402)
 
تغذیه جامعه تعریف رشته جدول دروس

   سرفصل دروس

   سرفصل جدید (1401)

میکروب شناسی پزشکی تعریف رشته جدول دروس سرفصل دروس
  سرفصل جدید(99)
پرستاری (مراقبت های ویژه)
(قبل از سال 98 )
تعریف رشته  جدول دروس  سرفصل دروس
پرستاری (مراقبت های ویژه)
( از سال 98 )
تعریف رشته  جدول دروس  سرفصل دروس
بهداشت و ایمنی مواد غذایی سرفصل دروس   -    سرفصل دروس 1400
مهندسی بهداشت محیط تعریف رشته جدول دروس سرفصل دروس

سرفصل دروس جدید (97/4/24)
زیست فناوری پزشکی(93 به قبل) تعریف رشته    جدول دروس  سرفصل دروس
زیست فناوری پزشکی(93 به بعد) مشخصات رشته    
مدیریت خدمات بهداشتی –درمانی تعریف رشته   جدول دروس  سرفصل دروس
علوم تشریح (95 به قبل) تعریف رشته  جدول دروس 

 
سرفصل دروس
علوم تشریح(95 به بعد) برنامه آموزشی بازنگری شده (95/3/9)
بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سرفصل دروس (قبل از سال 99)

سرفصل دروس (از سال 99 به بعد)

اصلاحیه دروس جبرانی از سال 1401

مشاوره در مامایی مشخصات رشته    
پرستاری سالمندی مشخصات رشته  (قبل از سال 1400) سرفصل دروس (از سال 1400به بعد)
روان پرستاری مشخصات رشته سرفصل دروس (از سال 1401به بعد)
بیوشیمی بالینی مشخصات رشته    
آموزش بهداشت مشخصات رشته   سرفصل دروس
97/04/24
پرستاری  اورژانس     سرفصل دروس 
 
 

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0