اداره کل آموزش مسئولیت انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف آموزشی پزشکی مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی فرهنگی آنان و تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های دانشگاهی و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب را به عهده دارد. به منظور تحقق این مسئولیت مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی به همراه زیر مجموعه ای که شامل کارکنانی متعهد و کوشا می باشند فعالیت می کنند. در ادامه به معرفی این حوزه پرداخته می شود. 

                                       

 مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 همکاران امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 چارت سازمانی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 فرآیندهای امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

  فرم های آموزشی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 

واحدهای تابعه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دانش آموختگان 

 

تحصیلات تکمیلی 

فناوری اطلاعات

خدمات آموزشی 

دبیرخانه 

بایگانی 

   

امور عمومی

  


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0