به منظور دسترسی به کلیه آیین نامه های کارکنان دانشگاه لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 
 

 آیین نامه های کارکنان دانشگاه 

 6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0