مشخصات فرایندهای امور هیات علمی
     شناسنامه خدمت بررسی درخواست متقاضیان گذراندن تعهدات بصورت هیات علمی
 شناسنامه فرآیند بررسی درخواست متقاضیان گذراندن تعهدات بصورت هیات علمی
    شناسنامه خدمت بررسی مدارک ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه
                         شناسنامه فرآیند بررسی درخواست متقاضیان گذراندن تعهدات بصورت هیات علمی
    شناسنامه خدمت بررسی مدارک ترفیع پایه اعضای هیات علمی دانشگاه
                         شناسنامه فرآیند بررسی مدارک ترفیع پایه هیات علمی
    شناسنامه خدمت تسهیلات فرزندان
                         شناسنامه فرآیند تسهیلات فرزندان
   شناسنامه خدمت اعلام نیاز
                         شناسنامه فرآیند اعلام نیاز
    شناسنامه خدمت ماموریت آموزشی
                         شناسنامه فرآیند ماموریت آموزشی
    شناسنامه خدمت گذراندن تعهدات
                         شناسنامه فرآیند گذراندن تعهدات
    شناسنامه خدمت ارتقاء
                         شناسنامه فرآیند ارتقاء
    شناسنامه خدمت ترفیع پایه
                         شناسنامه فرآیند ترفیع پایه
    شناسنامه خدمت تشکیل گروههای آموزشی
                         شناسنامه فرآیند تشکیل گروههای آموزشی
    شناسنامه خدمت حق التدریس
                          شناسنامه فرآیند حق التدریس
    شناسنامه خدمت فولتایم
                         شناسنامه فرآیند فولتایم
    شناسنامه خدمت خروج از فولتایمی
                         شناسنامه فرآیند خروج از فولتایمی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0