شناسنامه خدمت ارائه خدمات آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی  ( تاسیس رشته ارائه خدمات
آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی ) تاسیس رشته 

                         شناسنامه فرآیند تاسیس رشته های تحصیلی دانشگاه
    شناسنامه خدمت بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی،دوره ای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
                         شناسنامه فرآیند بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی،دوره ای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
     شناسنامه خدمت ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی
                          شناسنامه فرآیند انجام اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی
     شناسنامه خدمت اعتبار بخشی موسسات
                         شناسنامه فرآیند انجام اعتبار بخشی موسسه ای
    شناسنامه خدمت آماده سازی و غربالگری دانشجویان توانمند برای المپیاد
                         شناسنامه فرآیند  المپیاد
    شناسنامه خدمت آماده سازی و معرفی دانشجویان استعداد درخشان
                         شناسنامه فرآیند صدور گواهی استعدادهای درخشان
                         شناسنامه فرآیند معرفی دانشجویان استعداد درخشان جهت آزمون دستیاری پزشکی
                         شناسنامه فرآیند معرفی دانشجویان استعداد درخشان جهت آزمون دستیاری دندانپزشکی
                         شناسنامه فرآیند معرفی دانشجویان استعداد درخشان جهت آزمون کارشناسی ارشد بدون آزمون
                         شناسنامه فرآیند معرفی دانشجویان کارشناسی ارشد جهت شرکت در آزمون PhD
     شناسنامه خدمت برگزاری آزمون های علوم پزشکی
                         شناسنامه فرآیند انجام ارزشیابی کلیه آزمونهای علوم پزشکی 
    شناسنامه خدمت توانمند سازی
                         شناسنامه فرآیند توانمند سازی اساتید 
    شناسنامه خدمت عملیاتی شدن پروژه های دانش پژوهی اعضای هیأت علمی
                         شناسنامه فرآیند عملیاتی شدن پروژه های دانش پژوهی اعضای هیأت علمی
     شناسنامه خدمت برگزاری نشست های مجازی
                          شناسنامه فرآیند برگزاری نشستهای مجازی 
    شناسنانه خدمت ترویج استفاده از سامانه آموزش مجازی
                         شناسنامه فرآیند ترویج استفاده از سامانه آموزش مجازی
     شناسنامه خدمت عملیاتی کردن آموزش پاسخگو و عدالت محور در دانشکده ها (آموزش جامعه نگر دانشجویان)
                         شناسنامه فرآیند آموزش جامعه نگر دانشجویان
     شناسنامه خدمت نظارت بر برنامه ریزی آموزشی –  عنوان زیر خدمت ارزشیابی اساتید
                         شناسنامه فرآیند انجام ارزشیابی اساتید  
  شناسنامه خدمت نظارت بر برنامه ریزی آموزشی- استاندارد سازی شاخص های کالبدی پزشکی عمومی 
                         شناسنامه فرآیند استاندارد سازی شاخص های کالبدی پزشکی عمومی 
6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0