دستیاری تخصصی دندانپزشکی

نام رشته مشخصات رشته
اندودانتیکس برنامه آموزشی از 93-92 به بعد

برنامه آموزشی تا 93-92
ارتودانتیکس برنامه آموزشی از 90به بعد

برنامه آموزشی تا 90
دندانپزشکی ترمیمی برنامه آموزشی از 93-92 به بعد

برنامه آموزشی تا 93-92
پریودانتیکس برنامه آموزشی از 93-92 به بعد

برنامه آموزشی تا 93-92
دندانپزشکی کودکان برنامه آموزشی از 93-92 به بعد

برنامه آموزشی تا 93-92
پروتز برنامه آموزشی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0