تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصيلي 1402-1401دانشگاه

1

آغاز ترم

1401/11/16

2

پایان ترم

1402/03/24

3

انتخاب واحد اینترنتی

1401/11/05 لغایت 1401/11/10

4

حذف و اضافه

1401/12/01لغایت 1401/12/04

5

حذف اضطراری

1402/02/19لغایت 1402/02/20

6

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

1402/03/27 لغایت 1402/04/07
6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0