آموزش مداوم پزشکی به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که جهت حفظ  اطلاعات  و مهارتهای کسب شده و به روز نمودن اطلاعات  و کسب دانشهای جدید برای فارغ التحصیلان گروه پزشکی  انجام می شود که نهایتا باعث بهبود عملکرد آنها در مواجهه با بیماران و ارتقاء سطح سلامت جامعه می شود.


  دبیر آموزش مداوم 

 همکاران آموزش مداوم دانشگاه 

 فرآیندهای آموزش مداوم دانشگاه  اطلاعیه های مهم علمی و اداری در خصوص کووید 19 (1)
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0