رسالت :  از آنجاییکه یکی از ارکان اصلی دانشگاه، اعضای هیات علمی فرهیخته و توانمند می باشند لذا  از طریق رسیدگی به امور مربوط به این قشر از جامعه، به ارتقاء آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و خدماتی دانشگاه می اندیشیم.
 
اهداف : یکپارچه سازی کلیه امور مرتبط با اعضای هیات علمی در راستای ارائه خدمات جامع به اعضای هیات علمی
 
وظایف : تمام سعی و تلاش کارشناسان مربوطه در اداره امور هیات علمی بر این اصل استوار است که کلیه امور مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه ( اعم از ارتقاء، ترفیع پایه، حق التدریس، فولتایم، جذب هیات علمی، گذراندن تعهدات قانونی، انتقال فرزندان هیات علمی و......) در حداقل زمان ممکن بررسی و به نحو احسنت ارائه نمایند.
 
 
 
  اداره امور هیات علمی

 دبیرخانه هیات ممیزه 

 دبیرخانه هیات اجرایی جذب 

 فرایندهای امور هیات علمی 

فرم های قابل دانلود امور هیات علمی 

 پرسش های متداول هیات علمی


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0