شقایق رستمی

 سمت: کارشناس پژوهش

 مدرک تحصیلی: کارشناسی
 
 رشته تحصیلی: مامایی

 تلفن تماس مستقیم: 33790620  28+

 تلفن تماس داخلی: 59-33790620 داخلی 5091

 روزهای حضور: شنبه- یک شنبه – دوشنبه-سه شنبه- چهارشنبه

 پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه:  mdrc@qums.ac.ir

شرح وظایف: پیگیری امور اداری، عمومی و اجرایی واحد
پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی
رابط پورتال واحد

 زهراالسادات محمدی

 سمت: کارشناس آمارزیستی

 مدرک تحصیلی: کارشناسی 

 رشته تحصیلی: کارشناس آمارزیستی

 تلفن تماس مستقیم: 33790620  28+

 تلفن تماس داخلی: 59-33790620 داخلی 5091

 روزهای حضور: سه شنبه - چهارشنبه

 پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: mdrc@qums.ac.ir
 شرح وظایف: مشاوره و انجام تحلیل های آماری

 

 مرتضی قنبری جوهکل

 سمت: کارشناس پژوهش

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

 رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشکی
 
 تلفن تماس مستقیم: 33790620  28+

 تلفن تماس داخلی: 59-33790620 داخلی 5091

 روزهای حضور: چهارشنبه

 پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: mdrc@qums.ac.ir
 
 شرح وظایف : سابمیت مقالات

 

 میلاد بدری

 سمت: کارشناس پژوهش

 مدرک تحصیلی: PHD

 رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشکی
 
 تلفن تماس مستقیم: 33790620  28+

 تلفن تماس داخلی: 59-33790620 داخلی 5091

 روزهای حضور: شنبه - یکشنبه - دوشنبه -سه شنبه- چهارشنبه

 پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: mdrc@qums.ac.ir
 
 شرح وظایف : مسئول استراتژیک- ارتباط وهماهنگی پروژه های تحقیقاتی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0