- تعامل با بخشهای آموزشی بمنظور تقویت و ارتقاء سطح آموزشی، ارتباط فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و ترویج پژوهشهای بالینی
 - برگزاری جلسات مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی بمنظور توسعه ارتباط و ارتقای یافته های علمی

- برگزاری سمینار سراسری و استانی مرتبط با بیماریهای داخلی و متابولیک

- افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب

- جذب و تربیت نیروی انسانی متخصص

 - ایجاد بانک اطلاعات در زمینه تحقیقات و محققین گروههای وابسته به بیماریهای متابولیک

- متمرکز کردن فعالیتهای علمی- پژوهشی در انجام تحقیقات بیماریهای متابولیک

- هدایت، نظام مند نمودن و اجرای طرحهای تحقیقاتی مصوب در مرکز تحقیقات متابولیک


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0