اهداف :

- ارتقاء و توسعه سطح دانش پزشکی و فراهم نمودن زمینه رشد افراد و ارتقای سلامت جامعه
  - افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد جامعه در زمینه بیماریهای متابولیک

 - ارتقای دانش و مهارت تحقیق

- کاهش بیماریهای متابولیک

- انجام پژوهش های بالینی و اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور

 - تربیت نیروی انسانی محقق


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0