دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر سیما هاشمی پور

 • تحصيلات : استاد
 • تخصص : فوق تخصص غدد و متابولیسم

دکتر سیما هاشمی پور

 • پست الکترونیکی : shashemipour@qums.ac.ir

دکتر سونیا اویسی

 • تحصيلات : استاد
 • تخصص : بهداشت و کودک

دکتر سونیا اویسی

 • پست الکترونیکی : soveysi@qums.ac.ir

دکتر منیرسادات میرزاده

 • تحصيلات : استادیار
 • تخصص : پزشکی اجتماعی

دکتر منیرسادات میرزاده

 • پست الکترونیکی : m.mirzadeh.qums.ac.ir

دکتر حسین خادم حقیقیان

 • تحصيلات : دانشیار
 • تخصص : علوم تغذیه

دکتر حسین خادم حقیقیان

 • پست الکترونیکی : h.khadem@qums.ac.ir

دکتر مهدی رنجبران

 • تحصيلات : استادیار
 • تخصص : اپیدمیولوژی

دکتر مهدی رنجبران

 • پست الکترونیکی : m.ranjbaran@qums.ac.ir

دکتر مهناز عباسی

 • تحصيلات : استاد
 • تخصص : فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مهناز عباسی

 • پست الکترونیکی : mabasi@qums.ac.ir

دکتر زهرا حسین خانی

 • تحصيلات : استادیار
 • تخصص : اپیدمیولوژی

دکتر زهرا حسین خانی

 • پست الکترونیکی : z.hoseinkhani@qums.ac.ir

دکتر لیلی یکه فلاح

 • تحصيلات : دانشیار
 • تخصص : دکترای تخصصی پرستاری

دکتر لیلی یکه فلاح

 • پست الکترونیکی : yekkehfallah@qums.ac.ir

دکتر حمیدرضا قافله باشی

 • تحصيلات : استادیار
 • تخصص : فوق تخصص غدد و متابولیسم

دکتر حمیدرضا قافله باشی

 • پست الکترونیکی : hr.ghafelebashi@qums.ac.ir

دکتر داود محمدی

 • تحصيلات : استادیار
 • تخصص : فوق تخصص جراحی توراکس

دکتر داود محمدی

 • پست الکترونیکی : d.mohammadi@qums.ac.ir

دکتر لیلا مدرس نیا

 • تحصيلات : استادیار
 • تخصص : فوق تخصص غدد ومتابولیسم

دکتر لیلا مدرس نیا

 • پست الکترونیکی : l.modaresnia@qums.ac.ir

دکتر همایون سخنور

 • تحصيلات : استادیار
 • تخصص : فوق تخصص گوارش وکبد

دکتر همایون سخنور

 • پست الکترونیکی : h.sokhanvar@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0