نام : مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک قزوین
 این مرکز اولین مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قزوین است که با موافقت اصولی مصوبه یکصد و هشتاد چهارمین جلسه مورخ 86/10/19 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی شروع به کار کرد و  به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی مورخ95/04/06 مورد موافقت قطعی قرار گرفت. این مرکز در جهت توسعه دانش بشری و انجام پژوهشهای بالینی و اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور و تشویق و تربیت نیروی انسانی محقق در این زمینه و بکارگیری آن تلاش و فعالیت می نماید.
فعالیتهای این مرکز بر اصول تکریم جایگاه تحقیق و محقق و رعایت اخلاق در پژوهش و تقویت ارتباط آموزش با پژوهش جامعه نگر متکی می باشد.
 

آدرس سایت مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک

Qmdr.qums.ac.ir


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0