زهراالسادات محمدی

کارشناس آمار

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
59-33790620 ????? 5091
تحصيلات : 
کارشناسی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
آمار زیستی
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

روزهای حضور: سه شنبه - چهارشنبه
 شرح وظایف: مشاوره و انجام تحلیل های آماری

6.0.20.0
V6.0.20.0