شقایق رستمی

کارشناس پژوهش

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
59-33790620 ????? 5091
تحصيلات : 
کارشناسی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
مامایی
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

روزهای حضور: شنبه- یک شنبه – دوشنبه-سه شنبه- چهارشنبه

شرح وظایف: پیگیری امور اداری، عمومی و اجرایی واحد _ پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی _ رابط پورتال واحد

6.0.20.0
V6.0.20.0