این خدمات در مراکز درمانی ارائه میگردد که شامل :

   

  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)

  ارائه خدمات درمانی بستری

  16032573106

   

   

  حضوری

  پذیرش بیمارستان بوعلی سینا)سایت بیمارستان بوعلی سینا(

  پذیرش بیمارستان شهیدرجایی )مشاهده صفحه در سایت بیمارستان(

  خدمت بستری بیمارستان قدس

  خدمت بستری بیمارستان ولایت 

  خدمت بستری بیمارستان کوثر

  پذیرش و بستری بیمارستان 22 بهمن 

  بستری بیمارستان امیرالمومنین

   

  الهام  احسان

  سرپرستار درمانگاه و واحدهای پذیرش بستری

  02833334808

   

  ارائه خدمات درمانی سرپایی

  16022573105

   

   

  ترکیبی

  نوبت دهی آن لاین درمانگاه های استان

  کلینیک ویژه بیمارستان بوعلی سینا )داخلی و قلب(

  کلینیک ویژه بیمارستان کودکان قدس )کودکان(

  کلینیک ویژه بیمارستان شهیدرجایی )ارتپدی(

  کلینیک ویژه بیمارستان کوثر)زنان و زایمان(

  کلینیک ویژه ولایت ) جراحی عفونی و داخلی(

  خدمت سرپایی بیمارستان قدس

  خدمت سرپایی بیمارستان ولایت 

  خدمت سرپایی بیمارستان کوثر 

  خدمت سرپایی بیمارستان امیرالمومنین

  خدمت سرپایی بیمارستان شهید رجایی 

  خدمت سرپایی بیمارستان بوعلی سینا 

  خدمت سرپایی بیمارستان شفا 

   

  الهام احسان

  سرپرستار درمانگاه صبح قدس

  سید کریم حسینی مسئول درمانگاه عصر  تلفن های بیمارستان  02833334808

   

   

  ارائه خدمات تصویربرداری

  16022573109

   

  حضوری

  تصویربرداری بیمارستان بوعلی سینا 

  تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی)مشاهده صفحه سایت بیمارستان(

  تصویربرداری بیمارستان کوثر

  تصویربرداری بیمارستان ولایت 

  تصویربرداری بیمارستان 22 بهمن )مشاهده سایت بیمارستان(

  تصویربرداری بیمارستان شهدای آبیک 

  خدمت تصویر برداری بیمارستان قدس

  خدمت تصویربرداری بیمارستان امیرالمومنین

  خدمت تصویر برداری بیمارستان بوعلی سینا 

  خدمت تصویربرداری بیمارستان شفا 

   

  عزت السادات فخار 

  سوپروایزر واحد تصویربرداری

  02833334808 

   

  ارائه خدمات آزمایشگاهی 

  16022573108

   

   

  حضوری

  آزمایشگاه بیمارستان بوعلی سینا

  آزمایشگاه بیمارستان شهیدرجایی (بیمارستان شهید رجایی)

  آزمایشگاه بیمارستان کوثر )معرفی خدمت(

  آزمایشگاه بیمارستان ولایت 

  آزمایشگاه بیمارستان 22 بهمن)مشاهده سایت بیمارستان(

  آزمایشگاه بیمارستان شهدای آبیک

  آزمایشگاه بیمارستان قدس 

  آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین

  خدمت آزمایشگاه بیمارستان بوعلی سینا 

   

  حمیرا صفاری زاده

  سوپروایزر

  02833334808

   

  ارائه خدمات استحقاق درمان

  16062574000

   

   

  حضوری

   

  وحیده عباسی مسئول واحد اسناد پزشکی

  02833334808

   


  اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور

  10031019101

   

  الکترونیکی

  (درون سازمانی)

   

   

  کارشناس مسئول آمار و تحلیل عملکرد - خانم زهرا کشاورز قاسمی

  تلفن: 33690166-028

   

   

   

   

   

   

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0