توریسم درمانی (Medical Tourism) یا مسافرت درمانی و بنا به قولی گردشگری سـلامت، مسافرتی است به دیگر کشورها برای قرار گرفتن تحت عمل جراحـی، انـواع مراقبـت هـای پزشکی و دندانپزشکی، عمل های زیبایی و بهره مندی از عوامل سـلامتِ بخـش طبیعـی نظیـر چشمه های آب معدنی و ...
    توریسم درمانی، صرفاً ارائه خدمات پزشکی نیست بلکـه بـر ایـن منطـق اسـتوار اسـت کـه معالجات پزشکی در کنار استراحت و فراغت و سیاحت ناشی از یک مـسافرت خـارجی مـی تواند به تسریع بهبود و سلامت افراد انسانی کمک نماید.


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0