خلاصه

فهرست مطالب

مقدمه
هدف ..
دامنه کاربرد .
تعاریف
مقایسه ویژگیهاي حسابداري بر مبناي نقدي و حسابداري بر مبناي تعهدي
مبانی حسابداري
حسابداري بر مبناي نقدي چیست ؟ .
ایرادات و نارساییهاي روش نقدي
مزایاي مبناي تعهدي
ارجحیتهاي روش حسابداري تعهدي بر روش نقدي
گزارشهاي مالی تعهدي
سیستمهاي مدیریتی تعهدي..
گزارشگري جامع دولت
بودجه بندي تعهدي .
حسابهاي اصلی .
اقلام ترازنامه اي..
اقلام درآمد و هزینه( سود و زیانی) .
اقلام کنترلی .

خلاصه

فهرست مطالب

فصل اول: تعاریف
فصل دوم: ساختار اجرایی دستورالعمل
فصل سوم: کلیات
فصل چهارم: نحوه محاسبه پرداخت عملکردی پزشکان .
فصل پنجم: پرداخت در کلینیک ویژه
فصل ششم: نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد پزشک متخصص، فلوشیپ و فوقتخصص درمانی و هیات علمی، عضوهیات علمی
غیرپزشک و پزشک عمومی
فصل هفتم: پرداخت کمکهزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوقتخصصی
کارشناسی ارشد و کارشناسی هیات علمی و غیرهیات علمی ،Ph.D
فصل هشتم: پرداخت به کارکنان غیرپزشک دارای مدرک
فصل نهم: سایر مقررات مربوطه

خلاصه

معماری سیستم
ملزومات سیستم نظام نوین مالی
نرم افزارهای جانبی مورد نیاز برای عملکرد بهینه و درست سیستم نظام نوین مالی
بررسی سیستم عامل های قابل استفاده
منابع سختافزاری جهت پیاده سازی لایه های مختلف نرمافزار
نحوه بهروز رسانی نسخه نرم افزار نظام نوین مالی
ارتباط بین لایهها در سیستم نظام نوین مالی
ارتباط بین Client و APS 8
ارتباط بین APS و DS
ارتباط بین DS و ST .
نصب نرم افزار نظام نوین مالی بر روی لایه های مورد نظر
پیاده سازی بانک اطلاعاتی نرم افزار در سرور ST ..دلایل جداسازی فایلهای LDF و MDF ..
افزایش سرعت Read و Write در Disk
نصب و راه اندازی سرور DS
نصب و راه اندازی سرویس APS
نصب و راه اندازی Client

خلاصه
خلاصه

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0