خلاصه
خلاصه
خلاصه
خلاصه
خلاصه
خلاصه

فهرست مطالب :
 

 • فصل اول : تعاریف و مفاهیم
 • فصل دوم : سطوح مشاغل و پست های سازمانی
 • فصل سوم : ارکان
 • فصل چهارم : ضوابط اجرایی کلی
 • فصل پنجم : ضوابط اجرایی ایثارگران
 • فصل ششم : ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه و رتبه شغلی
 • فصل هفتم : نظارت و بازنگری


خلاصه

فهرست مطالب :

 • استرس شغلی
 • منابع استرس درشغل
 • انواع سو رفتارها
 • از خانه به محل کار و بالعکس
 • مقابله و مدیریت استرس
 • افراد و سازمان‌ها دارای حداقل دو هدف در مدیریت استرس
 • اصلاح  نگرش
 • اصلاح شیوه زندگی
 • حمایت اجتماعی
 • آموزش مهارت‌هاي اجتماعي
 • کاهش مقررات هیجانی
 • مدیریت زمان
 • طراحی مجدد شغل
 • خودخواهی دیگرخواهانه
 • هدف جو بودن
خلاصه
خلاصه
خلاصه
خلاصه
خلاصه
خلاصه

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0