• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ 
  • کد خبر : ۶۳۷۴
شرایط تمدید طرح های تحقیقاتی

   عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 08/06/1400 در خصوص تمدید زمان اجرای طرح‌های تحقیقاتی، مقرر گردید طرح‌های تحقیقاتی، فقط یک بار به میزان 12 ماه(یک سال) پس از ارائهDraft  اولیه مقاله/ داوری مقاله با تأیید ناظر، شورای پژوهشی مراکز تحقیقات/ دانشکده‌ها و با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه تمدید گردد و در صورت عدم اتمام طرح در موعد مقرر، قرارداد فسخ خواهد شد. همچنین حداکثر مدت زمان اجرای طرح‌های تحقیقاتی غیر آزمایشگاهی، مروری: 24 ماه و حداکثر مدت زمان اجرای طرح‌های تحقیقاتی آزمایشگاهی، کارآزمایی بالینی: 36 ماه خواهد بود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0