• ساعت : ۰۸:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ 
  • کد خبر : ۱۶۹۳۸
دبیرخانه کنگرهCancer Genomics باهمکاری انجمن SIBBMایتالیا برگزار میکند:
دعوت‌ به‌ حضور‌ در‌ كنگره‌ بین المللی‌ Cancer Genomics

به استحضار میرساند، «کنگره بینالمللی  »Cancer Genomics توسّط دبیرخانه ی کنگره ی مزبور و باهمکاری و مشارکت  15انجمن علمی داخلی و نیز «انجمن  SIBBMایتالیا» و این ستاد، در اردیبهشت ماه 1402 (در محل سالن اجلاس سران) برگزار خواهد شد. موضوع کنگره، تولید و ترجمه ی یافته های ژنگان شناسی در تشخیص مولکولی و درمان هدفمند سرطان است. همچنین، این ستاد درراستای مأموریت خود، توسعه ی زیستبوم کارآفرینی و حمایت از شتاب دهنده ها، شرکت های دانش بنیان و شرکت های نوپای فعّال در حوزه ی تشخیص و درمان سرطان را در دستورکار خود قرار داده است. باتوجّه به الگوی جدید‌ کنگره ‌ ی ‌موضوع محور و ماهیت بین رشته ای وسیع این حوزه، خشنود خواهیم شد تا به عنوان بزرگترین همایش علمی و تجاری سازی کشور، پذیرای تمامی شرکتهای نوپا، شرکتهای دانش بنیان و شتاب دهنده های آن دانشگاه باشیم

اهداف‌ کنگره:‌
گردهمایی و ایجاد فضاء تعاملی بین رشته ای میان محقّقین، متخصّصین پزشکی و دانشجویان رشته های زیست داده ورزی ( Bioinformatics)، زیست شناسی، پزشکی، داروسازی، آسیب شناسی (Pathology)، ایمنی شناسی (Immunology) و تودینه شناسی (Oncology) فعّال در حوزهی سرطان؛
ارائه ی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه ی تشخیص مولکولی، پزشکی فردی و درمان هدفمند سرطان؛
ارتقاء دانش نظری و فنّی شرکت کنندگان با برگزاری کارگاه های آموزشی ژنگان شناسی سرطان، شامل تجزیه وتحلیل زیست داده ورزی و کشف زیست نشانگرهای سرطان، مالکیت معنوی و ثبت Patent ،کارآزمایی بالینی و سایر عناوین مرتبط؛
جشنواره ی تجاریسازی به منظور توسعه ی فضاء کسب وکار شرکتهای دانش بنیان، شتابدهنده ها و شرکتهای نوپای فعّال در حوزه ی تشخیص و درمان سرطان

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0