علم سنجی:

علم‌سنجی (Scientometrics) علم سنجش و تحلیل علم است. علم‌سنجی در عمل بیشتر با استفاده از روشهای کتاب‌سنجی انجام می‌شود و مبتنی بر تحلیل استنادی است،علم سنجی یکی از رایج ترین روش های ارزیابی فعالیت های علمی می‌باشد که از این روش برای اندازه گیری علوم در سطوح ملی و بین‌المللی استفاده میشود، امروزه توليد و نشر علم به عنوان يكي از مهمترين وظايف يك واحد آكادميك قسمت عمده اي از وزن و جايگاه علمي هر كشور را تشكيل مي دهد. ارزشیابی کمی علوم که منجر به باروری و توسعه می‌شود می‌تواند کمک بزرگی برای مسئولان و برنامه ریزان باشد تا آنها بتوانند با هزینه کمتر بیشترین استفاده را از منابع مالی و انسانی برده و در بهینه سازی ساختار اقتصادی ـ اجتماعی کشور موثر باشند. علم سنجی علاوه بر آنکه به دنبال جنبه‌های کمی علوم و تحقیقات است اقدام به اندازه‌گیری و تعیین معیارهای جنبه‌های مختلف مدیریتی و سازمانی علوم نیز می‌نماید.

همچنین علم سنجی را می‌توان از عوامل موثر گردش مستمر فعالیتهای تحقیقاتی در هر زمینه علمی دانست که مستقیما با ارزشیابی کمی علم سرو کار دارد. nچهار  متغیر مهم که اساس کار علم سنجی بر آن استوار است، شامل:  تعداد  مولفان، انتشارات علمی، مراجع و ارجاعات می ‌باشد.  علم  سنجی بر آن است با  استفاده از بررسی جداگانه این متغیرها با ترکیبی مناسب از شاخص های مبتنی بر این متغیرها  خصایص علم و پژوهش علمی را نمایان سازد.

نمایه های استنادی معتبر بین المللی همچون ISI ،Scopus ،Scholar Google از ابزارهای علم سنجی محسوب می شوند.6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0