كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مقالات چاپ شده انگلیسی


                         

مقالات انگلیسی چاپ شده 

سال 2017             

(pdf ( eprints سال 201

(pdf (eprints سال 2015

(pdf ( eprints سال 2014

(pdf) سال 2013

(pdf) سال 2012

(pdf) سال 2011

(pdf) سال 2010

(pdf) سال 2009

(pdf) سال 2008

آدرس سایت مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک

Qmdr.qums.ac.ir

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir