اخبار اسلايدي
اجرای پروژه های تحقیقاتی احتساب کسر خدمت مقدس سربازی

1399/7/12 شنبه

فرماندهی انتظامی استان قزوین برای شکستن مرزهای دانش و محقق نمودن جهش علمی در کشور در نظر دارد تعداد محدودی از پروژه های تحقیقاتی خود را به عنوان بخشی از خدمت دوره ضرورت به مشمولان خدمت مقدس سربازی در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر واگذار نماید .واجدین شرایط می توانند به دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان قزوین مراجعه نمایند