اخبار
برگزاری پنجمین کنگره اخلاق پزشکی و اولین مدرسین اخلاق پزشکی
برگزاری پنجمین کنگره اخلاق پزشکی و اولین مدرسین اخلاق پزشکی (اول لغایت سوم آذر ماه سال جاری) در دانشگاه گلستان 
ثبت نام در همایش و ارسال خلاصه مقالات 
www.IMEC5.IR
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات: یکم مهرماه 1396