اخبار
هدف توسعه ارتباطات اثر بخشی برای ارتقای عادلانه سلامت در کشور
افزایش آگاهی مردم از مخاطرات سلامت و راه حل آنها، برخورداری مردم از اطلاعات متقن، روزآمد و دقیق درباره سبک زندگی سالم، دسترسی الکترونیکی و رایگان مردم به رسانه های آموزش سلامت و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی در ناخوشی های جزیی، بیماری های مزمن، بیماری های حاد و سبک زندگی سالم نسخه جدید سایت آوری سلامت به آدرس http://iec.behdasht.gov.ir طراحی و بروز رسانی شده است.