طرح تحقیقاتی فسخ شده

لیست طرح های تحقیقاتی فسخ شده: 


- سال 1393


- سال 1394

 

آدرس سایت مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک

Qmdr.qums.ac.ir

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین