تألیف


کتب تالیف شده

عنوان کتاب

همکار/همکاران

ناشر

شهر و کشور محل نشر

سال چاپ

روش تحقیق و نگارش مقاله در علوم پزشکی به همراه راهنمای جستجو در منابع اینترنتی

دکتر امیر ضیایی،

دکتر مهناز عباسی، دکتر مرجان نصیری اصل ،دکتر فرزانه زمان سلطان

حدیث امروز

قزوین ، ایران

زمستان 87

Low Glycemic Index - Glycemic Load Diet and Diabetes Management,

Ahmad Afaghi(Author) , Author: Amir Ziaee

 

 

 

رژیم غذایی کم چربی و مدیریت دیابت

دکتر آفاقی