كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همایش ها

سمینار و کنگره ها

-          همایش تغذیه و فعالیت فیزیکی در بیماری های متابولیک و چاقی مورخ 30/آبان ماه و یک آذر ماه 87

-          سمینار دو روز دیابت6  لغایت 7 اسفند 91