كوچك يا بزرگ كردن بخش :.هیأت مؤسس
 

ردیف عکس اعضای مؤسس کارنامه سوابق
1  دکتر سعید آصف زاده
استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
آدرس پست الکترونیکی:  sasefzade@qums.ac.ir
دریافت
2 دکتر امیر ضیایی
استاد فوق تخصص غددو متابولیسم

آدرس پست الکترونیکی: 
 
دریافت
3 دکترسیماهاشمی پور
دانشیار غدد و متابولیسم
آدرس پست الکترونیکی:hashemipour.sima@yahoo.com
دریافت
4 دکتر فاطمه صفاری
دانشیار غدد و متابولیسم اطفال
آدرس پست الکترونیکی: drfa-saffari@yahoo.com
دریافت
5 دکتر مینا آصف زاده
دانشیارعفونی
آدرس پست الکترونیکی:

 
دریافت