كوچك يا بزرگ كردن بخش :.هیأت مؤسس
 

ردیف عکس اعضای مؤسس کارنامه سوابق
1  محمد علی زحل
دانشیار بیماری‌های ریه
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی: mzohal@qums.ac.ir
دریافت          سامانه جامع   
2 دکتر امیر ضیایی
استاد فوق تخصص غددو متابولیسم

آدرس پست الکترونیکی: 
 
دریافت          سامانه جامع
3 سیما   هاشمی پور
دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی:hashemipour.sima@yahoo.com
دریافت        سامانه جامع
4 فاطمه صفاری
دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (کودکان)
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات رشد کودکان
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی: drfa-saffari@yahoo.com
دریافت       سامانه جامع
5 مهناز عباسی
دانشیار روماتولوژی
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی:mabasi@qums.ac.ir

 
دریافت     سامانه جامع