اعضاء کارشناسان

 کارشناسان: 

       پروانه محمودی

سمت: کارشناس 

مدرک تحصیلی: کارشناسی
 
رشته تحصیلی: فوق دیپلم کامپیوتر

 
تلفن تماس مستقیم: 33360084  28+

تلفن تماس داخلی:2-3332930داخلی 417

روزهای حضور: شنبه- یک شنبه – دوشنبه-

سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه


پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه:  mdrc@qums.ac.ir

شرح وظایف 

       
 
زهراالسادات محمدی

سمت: کارشناس آمارزیستی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: کارشناس آمارزیستی
 

تلفن تماس مستقیم:33360084 28+ 

تلفن تماس داخلی: 2-3332930 داخلی 417

روزهای حضور: چهارشنبه- پنج شنبه

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: mdrc@qums.ac.ir
شرح وظایف

 


       

 
 
*