اعضاء کارشناسان

 

              شقایق رستمی

سمت: کارشناس 

مدرک تحصیلی: کارشناسی
 
رشته تحصیلی: مامایی

 
تلفن تماس مستقیم: 33790620  28+

تلفن تماس داخلی: 59-33790620 داخلی 5091

روزهای حضور: شنبه- یک شنبه – دوشنبه-

سه شنبه- چهارشنبه


پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه:  mdrc@qums.ac.ir

شرح وظایف
 پیگیری امور اداری، عمومی و اجرایی واحد
پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی
رابط پورتال واحد

   

       
 
زهراالسادات محمدی

سمت: کارشناس آمارزیستی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی: کارشناس آمارزیستی
 

تلفن تماس مستقیم: 33790620  28+

تلفن تماس داخلی: 59-33790620 داخلی 5091

روزهای حضور: چهارشنبه

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: mdrc@qums.ac.ir
شرح وظایف

مشاوره و انجام تحلیل های آماری 
 
              مرتضی قنبری جوهکل

سمت: کارشناس پژوهش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشکی
 

تلفن تماس مستقیم: 33790620  28+

تلفن تماس داخلی: 59-33790620 داخلی 5091

روزهای حضور: سه شنبه- جهار شنبه

پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: mdrc@qums.ac.ir
 
شرح وظایف : سابمیت مقالات


       

 
 
*