اعضاء پزوهشگران
 

پژوهشگر:

 

دکتر ندا اسماعیل زاده ها
 
سمت: مسئول اجرایی- پژوهشگر

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای 

رشته تحصیلی: پزشکی،  MPH

پست الکترونیک: nesmailzadehha@qums.ac.ir

 تلفن تماس مستقیم:33360084 28+

تلفن تماس داخلی:8-33190620-028 داخلی 669

روزهای حضور: یک شنبه- سه شنبه- چهارشنبه

شرح وظایف:
پشتیبانی علمی و اجرای طرح های پژوهشی
داوری طرح های پژوهشی
پشتیبانی علمی و اجرایی تدوین مقالات 
                                                 
 کارنامه سوابق