انتشارات

- تالیف کتاب در مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک 

- گرد آوری کتاب در مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک