مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

                   مقالات فارسی مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک