اعضاء هیأت علمی
هیات علمی مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک
 

ردیف
عکس اعضای هیات علمی کارنامه سوابق
1 محمد علی زحل
دانشیار بیماری‌های ریه
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی:mzohal@qums.ac.ir
دریافت
3 دکتر مهناز عباسی
دانشیار روماتولوژی
آدرس پست الکترونیکی: mabasi@qums.ac.ir
دریافت
4 سیما   هاشمی پور
دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی:  shashemipoor@qums.ac.ir
دریافت
5 فاطمه صفاری
دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (کودکان)
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات رشد کودکان
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی: drfa_saffari@yahoo.com
دریافت
دکتر فاطمه سمعیی راد
استادیار پاتولوژی
آدرس پست الکترونیکی: fsamieerad@qums.ac.ir
دریافت
دکتر زهره یزدی
دانشیار  طب کار
آدرس پست الکترونیکی:zyazdi@qums.ac.ir
دریافت
9 شبنم جلیل القدر
استاد کودکان
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات رشد کودکان
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی: shjalilolghadr@qums.ac.ir
دریافت
11 اعظم قربانی
مربی پرستاری
آدرس پست الکترونیکی: aghorbani@qums.ac.ir
دریافت
12 سونیا اویسی
استاد بهداشت مادر و کودک
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی:  Soveisi@ razi.tums.ac.ir
دریافت
13 علی اکبر حاجی آقا محمدی
دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی: ahmohammadi@qums.ac.ir
دریافت