اعضاء هیأت علمی

هیات علمی مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک

 

ردیف
عکس اعضای هیات علمی کارنامه سوابق
1 دکتر محمد علی زحل
دانشیار فوق تخصص ریه
آدرس پست الکترونیکی:mzohal@qums.ac.ir
دریافت
3 دکتر مهناز عباسی
دانشیار روماتولوژی
آدرس پست الکترونیکی: mabasi@qums.ac.ir
دریافت
4 دکتر سیما هاشمی پور
دانشیار غدد و متابولیسم
آدرس پست الکترونیکی:  shashemipoor@qums.ac.ir
دریافت
5 دکتر فاطمه صفاری
دانشیار غدد و متابولیسم اطفال
آدرس پست الکترونیکی: drfa_saffari@yahoo.com
دریافت
دکتر فاطمه سمعیی راد
استادیار پاتولوژی
آدرس پست الکترونیکی: fsamieerad@qums.ac.ir
دریافت
دکتر زهره یزدی
دانشیار  طب کار
آدرس پست الکترونیکی:zyazdi@qums.ac.ir
دریافت
9 دکتر شبنم جلیل القدر
دانشیار بیماریهای کودکان
آدرس پست الکترونیکی: shjalilolghadr@qums.ac.ir
دریافت
11 اعظم قربانی
مربی پرستاری
آدرس پست الکترونیکی: aghorbani@qums.ac.ir
دریافت
12 دکتر سونیا اویسی
دانشیار  بهداشت مادر و کودک
آدرس پست الکترونیکی:  Soveisi@ razi.tums.ac.ir
دریافت
13 دکتر علی اکبر حاج آقا محمدی
دانشیار بیماریهای گوارشی 
آدرس پست الکترونیکی: ahmohammadi@qums.ac.ir
دریافت