اعضاء شورای پژوهشی

ردیف عکس  شورای پژوهشی کارنامه سوابق
1
دکتر محمد علی زحل
دانشیار فوق تخصص ریه

آدرس پست الکترونیکی: mzohal@qums.ac.ir
دریافت
2 دکتر مهناز عباسی
دانشیار روماتولوژی
آدرس پست الکترونیکی: mabasi@qums.ac.ir
دریافت
3 دکترسیماهاشمی پور
دانشیار غدد و متابولیسم
آدرس پست الکترونیکی:hashemipour.sima@yahoo.com
دریافت
4 دکتر فاطمه صفاری
دانشیار غدد و متابولیسم اطفال
آدرس پست الکترونیکی: drfa-saffari@yahoo.com
دریافت
5 اعظم قربانی
مربی پرستاری
آدرس پست الکترونیکی: aghorbani@qums.ac.ir
دریافت