اعضاء شورای پژوهشی

ردیف عکس  شورای پژوهشی کارنامه سوابق
1
محمد علی زحل
دانشیار بیماری‌های ریه
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی: mzohal@qums.ac.ir
دریافت
2 مهناز عباسی
دانشیار روماتولوژی
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی: mabasi@qums.ac.ir
دریافت
3 سیما   هاشمی پور
دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی:hashemipour.sima@yahoo.com
دریافت
4 فاطمه صفاری
دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (کودکان)
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات رشد کودکان
پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس پست الکترونیکی: drfa-saffari@yahoo.com
دریافت
5 اعظم قربانی
مربی پرستاری
آدرس پست الکترونیکی: aghorbani@qums.ac.ir
دریافت