اهداف و شرح فعالیت ها

اهداف :

- ارتقاء و توسعه سطح دانش پزشکی و فراهم نمودن زمینه رشد افراد و ارتقای سلامت جامعه
 

 - افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد جامعه در زمینه بیماریهای متابولیک

 - ارتقای دانش و مهارت تحقیق

- کاهش بیماریهای متابولیک

- انجام پژوهش های بالینی و اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور

 - تربیت نیروی انسانی محقق

شرح فعالیت ها:

- تعامل با بخشهای آموزشی بمنظور تقویت و ارتقاء سطح آموزشی، ارتباط فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و ترویج پژوهشهای بالینی
 

- برگزاری جلسات مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی بمنظور توسعه ارتباط و ارتقای یافته های علمی

- برگزاری سمینار سراسری و استانی مرتبط با بیماریهای داخلی و متابولیک

- افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب

- جذب و تربیت نیروی انسانی متخصص

 - ایجاد بانک اطلاعات در زمینه تحقیقات و محققین گروههای وابسته به بیماریهای متابولیک

- متمرکز کردن فعالیتهای علمی- پژوهشی در انجام تحقیقات بیماریهای متابولیک

- هدایت، نظام مند نمودن و اجرای طرحهای تحقیقاتی مصوب در مرکز تحقیقات متابولیک


آدرس سایت مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک

Qmdr.qums.ac.ir

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir