چشم انداز

اهداف :

- ارتقاء و توسعه سطح دانش پزشکی و فراهم نمودن زمینه رشد افراد و ارتقای سلامت جامعه
 
 - افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد جامعه در زمینه بیماریهای متابولیک

 - ارتقای دانش و مهارت تحقیق

- کاهش بیماریهای متابولیک

- انجام پژوهش های بالینی و اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور

 - تربیت نیروی انسانی محقق

آدرس سایت مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک

Qmdr.qums.ac.ir

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir