طرح های تحقیقاتی اتمام یافته

لیست طرح های تمام یافته مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک​ 

- قبل از سال 1393


  سال 1393

 

 سال 1394

3 سال گذشته 94-95-96

-  سال 1395

آدرس سایت مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک

Qmdr.qums.ac.ir

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir